CZĘŚĆ OGÓLNA

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady wstępu i przebywania na terenie Aloha Bowling & Club w Rzeszowie.
2. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: a. KLUB – oznacza teren Aloha Bowling & Club b.
OCHRONA – oznacza firmę, która w imieniu Aloha Bowling & Club zapewnia ochronę na terenie Klubu. c. KLIENT – oznacza każdą osobę przebywającą na terenie Klubu, za wyjątkiem pracowników.
3. Za utrzymanie porządku i egzekwowanie postanowień regulaminu na terenie Aloha Bowling & Club odpowiedzialna jest ochrona.
4. Ochrona ma prawo do nie wpuszczenia oraz wyproszenia z Klubu bez podania przyczyny.
5. Teren Aloha Bowling & Club jest terenem prywatnym. W określone dni wstęp na teren Klubu może być uzależniony od uiszczenia opłaty.
6. Każdy klient Klubu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren. Wstęp na teren klubu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację oraz podporządkowanie się wymogom niniejszego Regulaminu oraz odpowiednio Regulaminów poszczególnych części Klubu.
7. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli.
8. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
10. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
11. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdująca się pod znacznym wpływem alkoholu.
12. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
13. Teren Aloha Bowling & Club jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Aloha Bowling & Club gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
14. Osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
15. Na teren Aloha Bowling & Club zabrania się wnoszenia własnych napojów oraz żywności.
16. Na terenie Aloha Bowling & Club w piątek oraz sobotę po godz.21:00 mogą przebywać tylko osoby powyżej 18-go roku życia.
17. W piątki oraz w sobotę po godzinie 21:00, na terenie klubu obowiązuje selekcja stroju.
18. Każdorazowy przypadek naruszenia przez klienta porządku publicznego, postanowień niniejszego Regulaminu oraz instrukcji lub zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych, może skutkować niezwłocznym usunięciem klienta z klubu bez prawa zwrotu kwot
uiszczonych tytułem wstępu lub za korzystanie z atrakcji klubu, a wobec osoby rażąco naruszającej postanowienia regulaminu może zostać ustanowiony przez Aloha Bowling & Club całkowity zakaz wstępu do klubu.
19. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
20. Ochrona może odmówić wstępu do klubu oraz przebywania w nim osobom: a) Nieposiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek. b) Znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków. c) Spożywającym na terenie klubu napoje i inne produkty zakupione poza klubem. d) Posiadającym broń lub inne przedmioty mogące w ocenie ochrony stanowić zagrożenie, w tym m.in. butelki, puszki, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środku odurzające lub psychotropowe. e) Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w klubie. f) Nieposiadającym stosownego ubrania, za niestosowne ubranie uważa się w szczególności dresy, czapeczki bejsbolowe, szaliki, kominiarki, bluzy z kapturem, stroje
z emblematami i nazwami klubów sportowych oraz inne elementy ubioru lub przedmioty utrudniające identyfikację osoby. g) Głoszącym i prezentującym hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, ​ rasistowskie itp. h) Niszczącym wyposażenie klubu.
21. O ewentualnej zmianie godziny zamknięcia lokalu decyduje Kierownik Zmiany

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 

22. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
23. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
24. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
25. W trakcie gry obowiązuje noszenie obuwia bowlingowego (warunkowo dopuszcza się granie we własnym obuwiu, w przypadku, gdy w recepcji brakuje obuwia w rozmiarze grającego). Warunkiem jest posiadania obuwia z białą podeszwą.
26. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się: – wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi, – wchodzenia na elementy konstrukcyjne, – dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, – wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych, – spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu, – niszczenia wyposażenia i urządzeń – wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności, – nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
27. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
28. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
29. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
30. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Aloha Bowling & Club nie ponosi odpowiedzialności.
31. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
32. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
33. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
34. System bumper bowling(zapory, płotki)załączany jest tylko dzieciom, które nie ukończyły lat 10-ciu.
35. Na podajniku nie może znajdować się więcej niż 10 kul.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓW BILARDOWYCH

 

36. Za wypożyczony sprzęt bilardowy należy pozostawić kaucję zwrotną w wysokości określonej w cenniku Klubu.
37. Obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania napojów, popielniczek i jedzenia na stołach bilardowych – koszty ewentualnego prania stołu ponosi klient. Zakaz dotyczy również siadania lub stawiania na krawędziach i powierzchni stołów.
38. Za zniszczenia materialne w Aloha Bowling & Club z winy klienta klub nie odpowiad, koszty napraw wszystkich zniszczeń pokrywa klient: złamanie kija bilardowego – 100 zł., zgubienie bili – 20 zł., zniszczenie sukna – 900 zł., zabrudzenie sukna – 100 zł., zniszczenie lub uszkodzenie lampy wiszącej – 100 zł.
39. Za zniszczenia sprzętu bilardowego należącego do klientów, Klub nie odpowiada.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZĄDZONE SZKODY

 

40. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
41. Aloha Bowling & Club nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
42. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Aloha Bowling & Club można odebrać w Biurze.
43. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Aloha Bowling & Club nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
44. Aloha Bowling & Club nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

 

REKLAMACJE

 

45. Reklamacje rozpatrywane są po pisemnym zgłoszeniu w biurze Aloha Bowling & Club w Rzeszowie.
46. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych.