Klauzula informacyjna RODO w zakresie danych osobowych z monitoringu

 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Lejdis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-235), adres: ul. Grabiszyńska 240/2.5, wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 0000360185;

2. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób – pisemnie na adres: 53-329 Wrocław, ul. Grabiszyńska 240/2.5; elektronicznie na adres e-mail: rodo@womak.pl;

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;

4. Państwa dane osobowe  będą   przetwarzane   w   celu   realizacji   prawnie   uzasadnionego   interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 6;

5. Podstawą  prawną  przetwarzania jest przepis art.  6  ust.  1  lit.  f)  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, tj. prawnie uzasadniony  interes  Administratora, polegający  na  zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie obiektów objętych monitorowaniem;

6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionego  interesu  Administratora,  nie  dłużej  jednak  niż  do  czasu uznania  za  uzasadniony  szczególną  sytuacją  Państwa  sprzeciwu w tym zakresie, przy czym okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi maksymalnie 30 dni od dnia nagrania;

7. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe:

wizerunek utrwalony na nagraniach z kamer monitoringu w ww. obiekcie,

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: inni Administratorzy z grupy Womak lub VOP, podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora, usługę obsługi informatycznej, przechowywania danych cyfrowych, dostawcy oprogramowania oraz uprawnione organy lub podmioty w ramach prowadzonych przez nie postępowań (np. sądy, Policja);

9. Państwa ww. dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG

_________________________________________________________________________________________________________________________

RODO – udział w imprezie/wydarzeniu

Szanowni Państwo,
Pani/Pana udział w przedmiotowym wydarzeniu stanowi zgodę w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO) na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku (utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach video) lub głosu (nagrania audio lub video) w celu wykorzystania na profilu klubu ALOHA – Food, Bowling & Club (Facebook, Instagram, www.aloha-club.pl). Przetwarzanie ww. danych osobowych w celu jw. odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, by mógł być wypełniany powyższy cel.
Ww. dane osobowe przetwarzanych będą wyłącznie w celu jw. przez klub ALOHA – Food, Bolwing & Club z siedzibą w Rzeszowie ul. Krakowska 20, 35-111 Rzeszów, którego właścicielem jest Lejdis Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 240/2.5, 53-235 Wrocław oraz Współadministratorów (tj. pozostałe Spółki Grupy Womak: Womak Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Womak Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Galeria Rynek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Lejdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Theta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, a ponadto VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE (europejska spółka akcyjna) z siedzibą w Berlinie .
Ponadto, powyższa zgoda obejmuje powierzanie ww. danych osobowych Procesorom, pełniącym obsługę Współadministratorów w zakresie: usług fotograficznych oraz nagrywania audio i video, serwisu IT, administrowania i obsługi stronami www, przechowywania danych cyfrowych. Lista ww. podmiotów jest dostępna u Administratora
Wskazane dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami (przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Każdy z Państwa ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto, Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ww. prawa Pani/Pan możecie realizować poprzez kontakt z którymkolwiek ze Współadministratorów za pomocą adresu email: rodo@womak.pl lub korespondencji na adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 240/2.5, 53-235 Wrocław.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Administratorzy Womak Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Womak Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Galeria Rynek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Lejdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Theta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, a ponadto VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE (europejska spółka akcyjna) z siedzibą w Berlinie
Aktualna lista współadministratorów znajduje się także tutaj: https://aloha-club.pl/rodo/
Ww. administratorzy – jako grupa przedsiębiorstw – częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania Państwa danych osobowych, wobec czego dochodzi do współadministrowania tymi danymi przy zachowaniu wszelkich zasad wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
Dane kontaktowe Dla spółek Grupy Womak:
e-mail: rodo@womak.pl
adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław
numer telefonu: +48 71 343 39 50
Dla VOP:
e-mail: rodo@openheim.org
adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław¬
numer telefonu : +48 71 343 39 50

Cele przetwarzania i podstawa prawna W zależności od łączących nas z Państwem stosunków przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w szczególności w następujących celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy:
a) wykonanie umowy lub jej przygotowanie; art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) marketing usług lub towarów oferowanych przez Administratorów, świadczony za pomocą także środków komunikacji elektronicznej (akcje promocyjne, programy lojalnościowe, karty klienta, mailowe informacje handlowe, newslettery, smsy, mmsy, itp.);
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c) rozliczenia z kontrahentami lub w zakresie należności publicznoprawnych;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, polegający na konieczności weryfikacji współpracy z Kontrahentami, w tym Klientami
lub
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z odpowiednimi przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki w zakresie należności publicznoprawnych – tj. gdy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;
d) cele statystyczne; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości lepszego doboru usług i produktów do potrzeb Klientów, polepszenia warunków obsługi Klientów i współpracy z Kontrahentami;
e) kontakty handlowe, bieżąca korespondencja w sprawach związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności utrzymywania kontaktów w ramach bieżącej działalności, wykonywania umów i innych zobowiązań oraz ogólnej współpracy z Kontrahentami;
f) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, mający na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, w tym np. z tytułu rękojmi;
g) archiwizacja i bezpieczeństwo danych. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek ich awarii (tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych).
Okres przetwarzania lub kryteria jego ustalenia W przypadku, gdy podstawa przetwarzania jest realizacja umowy lub przygotowania do jej zawarcia – umowie – do czasu jej wykonania lub wygaśnięcia;
W przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od ostatniej aktywności osoby, której dane dotyczą lub Administratorów;
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w wypełnieniu uzasadnionego interesu Administratorów, zasadniczo do czasu rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na skutek wniesienia sprzeciwu, gdy dotyczy to sytuacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia tychże roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów) oraz kolejnych dwunastu miesięcy po zakończeniu tego okresu, z uwagi na konieczność zweryfikowania, czy zostały podjęte czynności w tym zakresie, czyli np. wniesiony zostanie pozew do sądu powszechnego (okres doręczenia przez sąd pierwszej korespondencji); zaś w przypadku dot. utrzymywania kopii zapasowych systemów informatycznych nie dłużej niż 60 dni od dnia usunięcia danych z bieżących systemów w wersji produkcyjnej (okres przechowania danych w kopiach zapasowych);
W sytuacjach przetwarzania dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres potrzebny do wypełnienia tychże zobowiązań, w szczególności obowiązku podatkowego oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.
Odbiorcy danych 1. Inni Administratorzy z Grupy Womak lub VOP;
2. Podmioty przetwarzające świadczące dla Administratorów usługi oraz dostarczające produkty niezbędna dla codziennej działalności Administratorów, w szczególności w zakresie:
a) wsparcia IT;
b) księgowym;
c) biurowym i administrowania obiektami;
d) świadczenia marketingu i prowadzenia akcji sprzedażowych;
e) teleinformatycznym;
f) obsługi prawnej;
g) usług projektowych i realizacji robót budowlanych;
h) utrzymania nieruchomości i obsługi technicznej lokali;
i) ochrony osób i mienia;
j) przechowywania danych cyfrowych.

Prawa osób, których dane dotyczą: W sytuacjach wskazanych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do danych osobowych;
– prawo do sprostowania danych;
– prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Możecie Państwo realizować swoje uprawnienia poprzez kontakt na adresy wskazane w rubryce powyżej „Dane kontaktowe”.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Wykaz współadministratorów

1. Womak Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000634966, REGON: 021488590, NIP: 8971772732,
2. Womak Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000498505, REGON: 022357423, NIP: 8992751221,
3. Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000190466, REGON: 932978388, NIP: 8971692329,
4. Womak Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000483622, REGON: 022283989, NIP: 8992748236,
5. Galeria Rynek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000231098, REGON: 020054240, NIP: 6922389133,
6. Womak Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000149495, REGON: 932896584, NIP: 8971686961,
7. Womak Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000499395, REGON: 022359095, NIP: 8992751244,
8. Lejdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000360185, REGON: 021243864, NIP: 8951970943,
9. Womak Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000487321, REGON: 022301138, NIP: 8992749098’
10. Womak Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000523701, REGON: 022500620, NIP: 8992757330,
11. Womak Theta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000523845, REGON: 022502492, NIP: 8992757318,
12. VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE (europejska spółka akcyjna) z siedzibą w Berlinie, Knobelsdorffstrasse 15, 14059 Berlin, zarejestrowana w niemieckim rejestrze handlowym B pod numerem HRB 158955 B, adres do korespondencji: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, posiadająca NIP 5263134189.