Klauzula informacyjna RODO w zakresie danych osobowych z monitoringu

 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Lejdis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-329), adres: pl. Powstańców Śląskich 1/303, wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 0000360185;

2. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób – pisemnie na adres: 53-329 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 1/303; elektronicznie na adres e-mail: rodo@womak.pl;

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;

4. Państwa dane osobowe  będą   przetwarzane   w   celu   realizacji   prawnie   uzasadnionego   interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 6;

5. Podstawą  prawną  przetwarzania jest przepis art.  6  ust.  1  lit.  f)  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, tj. prawnie uzasadniony  interes  Administratora, polegający  na  zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie obiektów objętych monitorowaniem;

6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionego  interesu  Administratora,  nie  dłużej  jednak  niż  do  czasu uznania  za  uzasadniony  szczególną  sytuacją  Państwa  sprzeciwu w tym zakresie, przy czym okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi maksymalnie 30 dni od dnia nagrania;

7. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe:

wizerunek utrwalony na nagraniach z kamer monitoringu w ww. obiekcie,

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: inni Administratorzy z grupy Womak lub VOP, podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora, usługę obsługi informatycznej, przechowywania danych cyfrowych, dostawcy oprogramowania oraz uprawnione organy lub podmioty w ramach prowadzonych przez nie postępowań (np. sądy, Policja);

9. Państwa ww. dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG